HEZYO国产精品无码视频

HEZYO国产精品无码视频

切脉动静,而视精明,察五色,以此参伍,决死生之分。凡浮而太过,浮而不及,皆浮之反,而病之在外在内,义与前同。

若有实火,则水气安得横行,浊阴岂得复盛乎?木主发生,故为谋虑所出。

下齐,谦下整齐也。不间脏者,如木必乘土,则肝病传脾,土必乘水,则脾病传肾之类,是皆传其所胜,不相假借。

 肾主骨,故为骨癫疾。,母本切,又音瞒。

故凡诊病者必合脉色,内外参伍以求,则阴阳、表里、虚实、寒热之情无所遁,而先后、缓急、真假、逆从之治必无差,故可以决死生之分,而况于疾病乎?而治此者,当取所别之大钟也。

味有所藏,以养五气;气和而生,津液相成,神乃自生。太阴行气于三阴,阳明行气于三阳,故按其寸口、人迎而可以调阴阳也。

Leave a Reply